فقط يه تابوت کم داشتم ...

      ديشب حالم اصلا خوب نبود؛ مسموميت غذايی و تب و دلتنگی سمانه و انتظار پژمرده يه سلام دادشی و ...، فقط يه تابوت کم داشتم ...

      اما با اين همه ... چون عشق حرم باشد، سهل است بيابانها ...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید