فقط سمانه بمونه

       امشب نمی خوام پنجره ای باز باشه، باد هم نخونه، حتی خدا هم اصرار نکنه ...

       تو اين ثانيه های لعنتی که خيلی ها، قبل از اينکه در احساسشون، روح منطق بدمه، سقطش می کنن، ديگه ...

       نمی خوام پنجره ای باز باشه ... فقط، فقط سمانه بمونه

۱۰/۶/۸۳

/ 0 نظر / 7 بازدید